คำถามที่พบบ่อยการจองคิวออนไลน์

คำถาม : 1. จะจองคิวออนไลน์เพื่อตรวจสอบประวัติต้องจองอย่างไร
ตอบ - จองในเว็บไซต์ https://criminal.police.go.th/ หรือที่ คลิ๊กที่ภาพข้างล่าง


คำถาม : 2. บาร์โคดจองคิวออนไลน์ลืมแคปไว้ และการตรวจสอบสถานะการจองคิวออนไลน์อย่างไร ทำอย่างไงได้บ้าง
ตอบ - สามารถสอบถามใน Link ตรวจสอบสถานะการจองคิวได้


การตรวจสอบประวัติด้วย ชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก


คำถาม : 1. มาตรวจสอบประวัติตนเองต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
ตอบ -
- เอกสารที่ต้องเตรียมมาตรวจสอบประวัติตนเอง
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2. ค่าธรรมเนียม 100 บาท

คำถาม : 2. ถ้าไม่สะดวกมายื่นตรวจประวัติเอง ฝากเพื่อนมาต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
ตอบ -
- เอกสารที่ต้องเตรียมมาหากให้บุคคลอื่นยื่นแทน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตรวจสอบประวัติพร้อมรับรองสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือการมอบอำนาจ ระบุให้บุคคลใดทำอะไรให้
4. อากรแสตมป์ 10 บาท
**ผลการตรวจสอบจะไม่ได้รับกลับเลย แต่ต้องมารับผลการตรวจสอบอีก 15 วันทำการ

คำถาม : 3. การรับผล หลังการใช้บริการ ทั้งการตรวจด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
หรือการตรวจสอบด้วยชื่อ - ชื่อสกุล ขอทราบวิธี และระยะเวลาในการรับผล

ตอบ -
- โดยปกติกองทะเบียนประวัติอาชญากร จะจัดส่งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ
- แต่กรณีการตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ สามารถรับผลได้เลย
- กรณีนัดรับ จะระบุเวลาภายในใบนัดรับนัด

การตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ


คำถาม : 1. เวลาเปิด-ปิด ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ตอบ -
- ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดทำการเวลา 08.30 - 15.30 น. ในวันราชการ

คำถาม : 2. ถ้าอยู่ต่างจังหวัด สามารถยื่นตรวจสอบที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่
ตอบ -
- ได้ โดยสามารถยื่นตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 หรือ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือ สถานีตำรวจที่อยู่ใกล้


คำถาม : 3. การรับผล หลังการใช้บริการ ขอทราบวิธี และระยะเวลาในการรับผล
ตอบ -
- กองทะเบียนประวัติอาชญากร จะจัดส่งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ
- กรณีการตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล สามารถรับผลได้เลย
- กรณีนัดรับ จะระบุเวลาภายในใบนัดรับนัด

คำถาม : 4. จะขอวีซ่าไปต่างประเทศ ยื่นตรวจที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรใช่ไหม
ตอบ -
- ขอหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งคนละหน่วยงานกัน รบกวนสอบถามรายละเอียดที่
ศูนย์ออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เบอร์โทรศัทพ์ติดต่อ 02-2052168 และ 02-2052169

คำถาม : 5. การขออนุญาตปลูกกัญชง
ตอบ -
- ให้ท่านติดต่อที่คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตปลูกกัญชงฯ เพื่่อทำหนังสือขออนุญาตตรวจสอบประวัติฯ โดยสามารถดูตัวอย่างได้ตามเอกสารด้านล่าง งานขอตรวจสอบประวัติของผู้ขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติฯ ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)

แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติฯ ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)

- บัตรประชาชนตัวจริง

- เงินค่าธรรมเนียม 100 บาท


คำถาม : 6. ค่าบริการในการตรวจสอบประวัติฯ
ตอบ -
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติอาชญากร ชำระ 100 บ. ( เป็นเงินสดเท่านั้น)

คำถาม : 7. ผลการตรวจสอบประวัติ กรณีไม่ได้รับผล การตรวจสอบประวัติหรือทำใบนัดรับหาย ต้องทำอย่างไร
ตอบ -
- สามารถสอบถามผลการตรวจสอบประวัติได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02-2052201 ตามวันและเวลาราชการ ท่านสามารถใช้ใบเสร็จแทนได้ กรณีที่ทำใบนัดรับหาย

คำถาม : 8. ถ้ามาตรวจสอบประวัติฯ มีที่จอดรถไหม
ตอบ -
- เนื่องจากในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการก่อสร้างจึงไม่มีที่สำหรับจอกรถยนต์ ถ้าสะดวกรบกวนนำรถยนต์มาจอดที่ ศูนย์การค้าสยาม หรือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ลงสถานีสยาม ออกประตูทางออกที่ 6 จะสะดวกกว่า

งานการคัดแยกประวัติฯ


คำถาม : 1. ขั้นตอนการขอคัดแยกประวัติ, สามารถขอคัดแยกประวัติได้ที่ใดบ้างและใช้เอกสารใดบ้าง
ตอบ -
- 1. หากท่านประสงค์จะคัดแยกประวัติฯ ให้ไปติดต่อที่สถานีตำรวจเจ้าของคดี เพื่่อขอตรวจสอบผลคดีและขอหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุดจากสถานีตำรวจเจ้าของคดี แล้วให้นำมาติดต่อที่งาน ผลคดี ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวันฯ
2. ท่านสามารถนำเอกสารดังกล่าวข้างต้นจากสถานีตำรวจเจ้าของคดี มาติดต่อที่ ที่งานผลคดี ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล (งานการคัดแยกประวัติฯ) ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวันฯ

**หมายเหตุ ***หากผลคดีถึงที่สุดของท่านเข้าหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด (สามารถดูได้เพิ่มเติมจากเอกสารด้านล่าง) จะสามารถคัดแยกประวัติได้ แต่หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถบันทึกผลคดีถึงที่สุดนั้นเพิ่มเติมในรายการประวัติของท่าน เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน

เอกสารประกอบการคัดแยกประวัติฯ (ข้อมูลวันที่ 16 ธ.ค.63)

ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052146, 02-2052815 ตามวัน เวลาราชการ


คำถาม : 2. มีประวัติพืชกระท่อม ประวัติจะลบไปเลย หรือ ต้องมายื่นเรื่องลบประวัติเอง
ตอบ -
- ตามที่ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ซึ่งมีสาระสำคัญคือการปลดพืชกระท่อม ออกจากยาเสพติดให้โทษ มีผลบังคับใช้ 24 ส.ค.2564 รายการประวัติคดีที่เกี่ยวกับ พืชกระท่อมจะไม่มีการแจ้งผลรายการประวัติออกไป แต่หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-205-2146 (งานผลคดี)

คำถาม : 3. สอบถามเรื่องการตรวจสอบประวัติเพื่อไปต่างประเทศ เช่น ทุนเรียนต่อ, ไปทำงานที่ต่างประเทศ, ทำวีซ่า ตรวจที่ใด
ตอบ -
- ถ้าใช้ที่ต่างประเทศกรุณาติดต่อฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล อาคาร 6 ชั้น 1 โทร.02 2052168-9 หรือ เพิ่มเติมตามลิ้ง https://pcscenter.sbpolice.go.th/ (คลิ๊ก)

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการเดินทางมาที่ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร


คำถาม : 1. สถานที่รับบัตรคิว การเดินทางไปจุดคัดกรอง
ตอบ -
- เนื่องด้วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำให้ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการที่ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติ ต้องเดินทางมาจุดคัดกรอง ที่อาคาร 12 ประตู 5 ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ - ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก >>> ติดต่อเรา <<< (คลิ๊ก)
แผนที่ตั้งศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และจุดรับบัตรคิว

จุดบริการที่ 1 จุดคัดกรอง
ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติ กองทะเบียนประวัติอาชญากร

คำถาม : 2. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ตอบ -
- ร้านค้าและร้านอาหาร
1. อาคารโภชนาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 9 (อาคารโภชนาการ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ จะมีร้านค้าและร้านอาหารไว้ให้บริการ (ตามแผนที่ด้านล่าง)
2. อาคารโภชนาการของโรงพยาบาลตำรวจ อยู่บริเวณทางขวามือ ประตูทางออกไปโรงพยาบาลตำรวจที่ติดกับ อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ (ตามแผนที่ด้านล่าง)

- ห้องน้ำ
1. อยู่ที่บริเวณจุดบริการที่ 2 ชั้น 1 (ใต้ตึก) อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวันฯ กรุงเทพฯ (ตามแผนที่ด้านล่าง)
2. อยู่ที่อาคารโภชนาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 9 (อาคารโภชนาการ) ฯ (ตามแผนที่ด้านล่าง)
3. อยู่ที่อาคารโภชนาการของโรงพยาบาลตำรวจ (ตามแผนที่ด้านล่าง)

- ที่ถ่ายเอกสาร
1. อยู่ทางซ้ายมือ ของบริเวณประตูทางออกไปโรงพยาบาลตำรวจที่ติดกับ อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) (ตามแผนที่ด้านล่าง)
หรือท่านสามารถดูตำแหน่งได้จากแผนที่ด้านล่าง
แผนที่ตั้งศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และจุดรับบัตรคิว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

คำถาม : 3. สถานที่ของตู้ ATM
ตอบ -
- บริการตู้ ATM ที่ใกล้ที่สุด จะตั้งอยู่บริเวณใต้อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือ บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย ภายใน ร.พ.ตำรวจ ใกล้กับทางเข้าฝั่งถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือ บริเวณธนาคารกรุงไทย ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ หรือท่านสามารถดูตำแหน่งได้จากแผนที่ด้านล่าง
แผนที่ตั้งศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และจุดรับบัตรคิว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ตำแหน่งตู้ ATM


กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330